„Bóg Honor Ojrzyzna”

Informacja ze spotkania prezesów zarządów okręgowych z członkami Zarządu Głównego ZIW RP w dniu 28 czerwca 2017

-A A +A

Wychodząc naprzeciw rozpoczętej w 2015 r. tradycji,  kol. Marian Kazubski – prezes Związku, zaprosił do siedziby Związku, koleżanki i kolegów prezesów zarządów okręgowych, członków ZG, przewodniczących Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Związku.  Przybyli oni w dniu 28 czerwca br., licznie i w dobrych nastrojach. Spotkanie miało charakter integracyjny i przebiegło w miłej atmosferze. Rozpoczęło się o godzinie 11 i  z krótką przerwą na obiad trwało do  godz. 15.

 Pierwszą część spotkania poprowadził wiceprezes Związku -  Adam Dobroński, a prezesi zaprezentowali osiągnięcia i trudności pojawiające się w ich codziennej pracy związkowej. Mimo różnych warunków panujących w  poszczególnych okręgach, problemy pracy są podobne. Z roku na rok coraz silniej odczuwany jest niedobór chętnych do prowadzenia działalności statutowej, głównie na poziomie oddziałów, ale coraz częściej i zarządów okręgowych. Z powodu postępującego wieku i związanym z tym pogarszającym się stanem zdrowia członków brakuje też osób do pocztów sztandarowych, a co za tym idzie zaciera się ich obecność w życiu lokalnym. Coraz trudniej pozyskujemy składki członkowskie, co z kolei prowadzi do deficytów w finansowaniu ogniw, zwłaszcza oddziałów. Problematyczne staje się też  utrzymywanie więzi wewnętrznej, dotarcie do chorych, mieszkających w znacznej odległości od siedziby oddziału czy zespołu. Ważką kwestią jest też spadająca w szybkim  liczebność szeregów naszej organizacji. W tej sytuacji zasadniczym  dylematem  staje się  pytanie: jak pozyskać nowych członków, głównie członków podopiecznych i wspierających? Na te i inne pytania musimy wypracować odpowiedzi, które pomogą wzmocnić osobowo, organizacyjnie i strukturalnie naszą organizację.

Nie jest jednak tak, że mamy tylko problemy. Możemy pochwalić się też sukcesami. Organizujemy wycieczki, spotkania integracyjne. Pamiętamy o jubilatach, składamy im życzenia, odwiedzamy ich z drobnymi upominkami, kwiatami, dyplomami. Doceniamy działaczy honorując ich wyróżnieniami i odznakami związkowymi.  Szczycimy  się dobrą współpracą z samorządami na terenie całego kraju, innymi organizacjami kombatanckimi, szkołami. Dzięki dobrym kontaktom lokalnym wiele ogniw korzysta z bezpłatnych siedzib w budynkach samorządów czy szkół. Nasze delegacje biorą udział w regionalnych i centralnych uroczystościach patriotycznych. Prawie w każdym województwie przedstawiciel okręgu działa w wojewódzkich radach kombatanckich przy marszałkach województw. Między innymi, dzięki nim, w wielu województwach realizowany jest program „Szpital przyjazny kombatantom”.

Dużym sukcesem jest oferowanie potrzebującym pomocy materialnej. Wielu korzysta z pomocy finansowej z dotacji budżetowej, przekazywanej nam corocznie przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nie bez znaczenia jest też pomoc ze środków własnych, wypracowanych przez Zarząd Główny.

Najważniejsze, że wieloletnie zaangażowanie wielu członków, wytrwałych działaczy społecznych, rzec można ich poświęcenie, doprowadziło nasz Związek do jubileuszu 100. rocznicy działalności. Główna siła każdej organizacji tkwi w ludziach.

Poobiednią część spotkania prowadził wiceprezes Związku - kol. Wojciech Olenderek. Poświęcona ona była przygotowaniom do zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej. W otwartej dyskusji rozważano problematykę organizacji walnych zebrań członków, restrukturyzacji ogniw, pozyskiwania działaczy do prowadzenia działalności statutowej, funkcjonowania w przyszłości zarządów okręgowych, usankcjonowania prawnego wypracowanych rozwiązań. Zgodnie przyznano, że sprawy te  nie należą do najłatwiejszych, a wnioski stawiane na spotkaniu warte są przemyślenia.

Na zakończenie omówiono kilka spraw z bieżącej działalności, w tym  zagadnienia związane z realizacją pomocy finansowej, zmiany w przepisach prawnych, organizację pierwszej uroczystości w ramach obchodów 100. lecia  ZIW RP – w Krakowie.

Spotkanie zakończono z poczuciem dobrze spędzonego czasu i potrzebą kontynuacji.

 

randomness