„Bóg Honor Ojrzyzna”

Pomoc pieniężna dla osób pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po inwalidzie wojennym

-A A +A

 

 

SFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

         RZĄDOWE ZADANIE PUBLICZNE – POMOC PIENIĘŻNA DLA KOMBATANTÓW I INNYCh OSÓB UPRAWNIONYCH, W ROZUMIENIU USTAWY z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, POBIERAJĄCYCH RENTĘ INWALIDY WOJENNEGO LuB RENTĘ RODZINNĄ PO INWALIDZIE WOJeNNYm

 

DOFINANSOWANIE

45 000 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

45 000 ZŁ

 

ZGODNIE Z ART. 19B UST. 3 W ZW. Z ART. 19B UST. 2 ORAZ ART. 19  USTAWY z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego W przypadku osób pobierających rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po inwalidzie wojennym ustalenie prawa do pomocy pieniężnej i jej wypłata należy do zadań Związku Inwalidów Wojennych RP.

 

W CELU REALIZACJI ZADANIA urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych przyznał związkowi inwalidów wojennych rp dotację celową w wysokości 45 000 zł (aneks z dnia 23.11.2023 r. do UMOWy Z DNIA 14.02.2023 r.)

 

 

Pomoc pieniężna – jednorazowa lub okresowa – może być przyznana osobom pobierającym rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po inwalidzie wojennym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych.

 

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności na:

1) pokrycie – w części lub całości – kosztów zakupu wyrobów medycznych;

2) dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.

 

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na:

1) zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne;

2) opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan zdrowia;

3) opłacenie lektora dla ociemniałych kombatantów będących inwalidami wojennymi.

 

Do postępowania w sprawie przyznania pomocy pieniężnej przez Związek Inwalidów Wojennych RP stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.